List game ps4 hack – muaocung.com

CONDITIONS REQUISES : Console PS4 1.76 + PC Socat for Windows: http://bit.ly/2yKtJ5Z Netcat: http://bit.ly/2hNbIRd Elf Loader: http://bit.ly/2hNbIRd Payloads for Game Disc: http://bit.ly/2y1GWtA FileZilla (FTP Client): http://bit.ly/1gEw9op Game Backups: http://bit.ly/2xXhTIP
LISTES DES PATCHS DE JEUX COMPATIBLE PS4 1.76

US

EU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *